Aqua expert

Bly

Att få i sig vatten med mycket bly under en längre tid kan leda till kroniska hälsoeffekter. Därför bedöms dricksvatten som otjänligt om en vattenanalys visar över 10 µg/l. En vanlig anledning till att bly finns i dricksvatten är att ledningar och installationer har angripits av surt vatten och släppt ifrån sig ämnet. Om vattenanalysen visar förhöjda halter av bly kan det med andra ord ses som ett tecken på lågt pH-värde. Grundämnet kan även komma från föroreningar från till exempel industrier, soptippar och processkemikalier.

Risker med bly i dricksvatten

När vi får i oss bly lagras det i kroppen. Ett långvarigt intag vid halter över 10 µg/l kan i värsta fall leda till blyförgiftning, som orsakar fosterskador, njurskador och skador på det centrala nervsystemet. Särskilt foster och små barn är i riskzonen, eftersom även små doser kan börja skada deras nervsystem. Vid relativt låg exponering kan blodbildning hämmas, hörsel nedsättas, njurar påverkas och tillväxten av barns skelett minska.

Effekter av bly på utvecklingen av hjärnan hos foster och barn har diskuterats under senare år. Man har bland annat lagt fram bevis för symptom som fördröjd utveckling, beteendestörningar och nedsatt intellektuell kapacitet (lägre IQ), men det är oklart vid vilken blyhalt det börjar ske.

Kan inte se, lukta eller smaka bly i vatten

Fram tills relativt nyligen användes bly i bland annat mynt, färger, kokkärl, konservburkar, smakämnen och vattenledningar. Idag ses bly som en global miljöförorening som finns i luft, mark, vatten och föda. Ofta är det gamla installationer som innehåller bly, men även nyare PVC-rör, lödningar i varmvattenberedare och andra mer moderna material kan innehålla det metalliska grundämnet.

Du kan inte att lukta, smaka eller se om det finns bly i ditt dricksvatten. För att veta vad ditt vatten innehåller krävs en vattenanalys. Passa på att klicka hem en från oss!