Aqua expert

Alkalinitet

För att beräkna metallangripande egenskaper i vatten mäter vi pH-värde, hårdhet och alkalinitet. Ett lågt pH-värde är en negativ egenskap som gör vattnet surare, men alkalinitet är en bra sak.


Surt vatten ger sig på rör och installationer, vilket leder till slitage. Man kan säga att alkalinitet markerar hur god motståndskraft ditt dricksvatten har mot surhet och angrepp av korrosion. Vatten med hög alkalinitet (över 60 mg/l) tål nämligen tillskott av vissa joner utan att pH-värdet sänks drastiskt. Detta tack vare ett naturligt buffertsystem, som använder jonerna för att bilda bikarbonat.

Alkalinitet i vatten hindrar korrosion

Vid korrosion slits vattenledningar och installationer genom att frätas sönder. Om korrosionen tillåts fortsätta kan den orsaka omfattande skador som blir dyra att åtgärda. Läckor i rör och ledningar är en möjlig konsekvens, men långt innan materialet vittrar sönder helt har olika ämnen slitits loss. Koppar, järn, mangan och annat förs vidare med dricksvattnet till kranen i ditt kök och badrum, där du och din familj använder det för mat, dryck och andra hushållsbehov. Beroende på vilka ämnen det rör sig om kan det leda till förgiftning, beläggningar och missfärgningar av hår, tvätt och badrumsporslin.

Gör en vattenanalys av alkalinitet

Utöver att markera vattnets förmåga att stå emot försurning är alkalinitet även ett bättre mått på föroreningsgraden än en pH-mätning. Hör av dig till oss för att balansera alkalinitet med andra faktorer som har att göra med surhet i ditt vatten. Vi har rätt erfarenhet, kompetens och engagemang för att gå till botten med problemet.

Ett första steg i rätt riktning är en vattenanalys, beställ en som mäter just alkalinitet från oss idag! Vi skickar en provflaska och ett frågeformulär till dig. När du har fyllt flaskan skickar du den till laboratorium för analys. Självklart står vi för portot på ditt svarskuvert.