Aqua expert

Aluminium

Aluminium i grundvatten kan peka på att surhet har frigjort metallen ur marken. Metallen kan även hamna i dricksvatten när processkemikalier används för flockning eller fällning. En möjlig konsekvens vid nivåer över 0,5 mg/l är slambildning i distributionsanläggningen, vilket i sin tur kan gynna mikrobiologisk tillväxt.

Trots att aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan (det vanligaste av de metalliska grundämnena) verkar det inte vara livsnödvändigt för levande varelser. Däremot ingår det i många mineraler och bergarter, och används ofta av oss människor.

Aluminium och mikroorganismer i vatten

Dricksvatten med aluminium är alltså inte särskilt farligt. Däremot kan metallen orsaka mikrobiologisk tillväxt, som kan leda till sjukdom och ökad risk för vattenburna smittor. Mikrobiologisk tillväxt innebär att mikroorganismer, som bakterier och alger, blir fler eller större.

I vissa fall kan ett mer eller mindre solitt skikt av mikroorganismer uppstå, så kallad biofilm. Biofilm kan:

  • minska vattenflödet
  • förbruka desinfektionsmedel
  • snabba på korrosion
  • täppa igen installationer
  • skydda sjukdomsframkallande mikroorganismer från att renas.

En kraftig biofilm kan göra det svårt att bli av med föroreningar i vattnet.

Mät aluminium i ditt dricksvatten

Ta tag i situationen och beställ en vattenanalys som mäter aluminium! Genom att göra dig medveten om vad som finns i ditt vatten kan du komma tillrätta med eventuella problem i ett tidigt skede. Vattenanalyser med jämna mellanrum rekommenderas alltid, men särskilt när du misstänker att ett problem finns. Att vänta och se lönar sig inte, men att agera tidigt kan du däremot tjäna mycket på.

När du beställer en vattenanalys skickar vi en provflaska och frågeformulär till dig. Du skickar sedan skickar tillbaka provflaskan med svarskuvert till ett ackrediterat laboratorium som vi samarbetar med, som mäter aluminium och flera andra parametrar för att kunna ge heltäckande svar. Vid behov rekommenderar vi ett vattenfilter som hjälper dig få rent vatten igen.