Aqua expert

Arsenik

Giftig arsenik kan finnas i bergborrade brunnar av naturliga orsaker, eftersom det är ett grundämne som existerar naturligt i svenska berg och jordar. Risken för att dricksvatten ska kontamineras är därför högre i arsenikrika områden. Ett par exempel är Skelleftefältet, Västernorrland, Enköping och Smedjebacken. Men att berggrund och jordarter innehåller metallen innebär inte automatiskt att ditt dricksvatten är förorenat av arsenik.

I bergborrade brunnar är ursprunget till arsenik sannolikt naturligt, medan det i grävda brunnar är det mer troligt att vattnet har blivit förorenat. Bland annat kan källan vara processkemikalier och fabriker, exempelvis äldre anläggningar för träimpregnering.

Risker med arsenik i dricksvatten

Någon positivt biologisk funktion har arsenik inte.  Ett långvarigt intag av arsenik i vatten med halter på över 10 µg/l ökar risken att drabbas av cancersjukdomar. Därför bedöms dricksvatten som otjänligt av hälsomässiga skäl vid den nivån och bör inte användas som dryck eller i matlagning. Människor kan få i sig arsenik via vatten, mat, luft och jord, men den största riskfaktorn är dricksvatten - fler än 200 miljoner människor i världen drabbas av höga arseniknivåer i dricksvatten.

Det räcker med kortvarig exponering av arsenik för att symptom på arsenikförgiftning ska börja uppstå. Vanliga symptom vid kortvarig arsenikförgiftning inkluderar bland annat:

 • Kräkningar
 • Buksmärta
 • Diarrébesvär
 • Leversjukdomar såsom encefalopati

Långvarig exponering av arsenik kan ge upphov till förstärkta symptom, såsom:

 • Tjockare hud
 • Hyperpigmentering
 • Buksmärtor
 • Diarré
 • Hjärtsjukdomar
 • Domningar
 • Cancer

Arsenik i vatten har ingen doft eller smak

De flesta typer av arsenik har varken smak eller doft. Eftersom det är mest troligt att halten av arsenik är förhöjd i riskområdenas dricksvatten rekommenderas du som bor där extra starkt att genomföra regelbundna vattenanalyser. Egenskaperna i vatten förändras över tid och du kan inte lita på mätningar som gjordes för 10 år sedan. Utrusta dig själv med kunskap för att hantera problemen i ett tidigt skede, beställ en vattenanalys som mäter arsenik från oss!