Aqua expert

Klorid

Saltämnet klorid kan lämna en otrevlig smak i vatten vid halter på över 300 mg/l, men redan vid 100 mg/l ökar risken för korrosion. Under höga kustlinjen, som markerar hur högt havsnivån nådde under senaste istiden, kan halten av klorid vara naturligt hög. Uråldrigt vatten från isarna finns nämligen lagrat i berggrundens hålrum och sprickor. Än idag läcker det gamla havsvattnet ut i brunnar då och då. Det är mer ovanligt, men ibland är salthalten hög även i grundvattenmagasin i jordlager nära Mellansveriges stora sjöar. Källan till klorid kan även vara föroreningar, från exempelvis avlopp, deponi och vägsalt.

Klorid och ökad konsumtion av vatten

Om ditt vatten har en hög saltnivå från början kan det leda till större påverkan om mycket vatten tas ur vattentäkten. Det kan bland annat ske om ett fritidshusområde installerar fler vattentoaletter eller om fler personer använder vattnet än vanligt. Därför kan problem uppstå på bland annat öar under sommaren, när fler sommargäster är på plats. Även vid löpande vägsaltning finns möjlighet att halten av klorid i dricksvattnet ökar.

Mät kloriden i ditt dricksvatten

Att mäta salthalten i brunnsvattnet visar ungefär hur mycket sött grundvatten du har tillgång till. Om vattenanalysen visar höga kloridhalter kan du i första hand kontrollera om något har läckt in i brunnen från ytan, snarare än från djupet. Oavsett vad orsaken är finns åtgärder att vidta, av större eller mindre omfattning.

Klicka hem en vattenanalys, med oss är det enkelt! Du får en provflaska och ett svarsformulär att fylla i och skickar därefter tillbaka dem med svarskuvert. Sedan återkommer vi med de färdiga resultaten. Aqua Expert har samarbetar med ett ackrediterat laboratorium som utför vattenanalyser av flera slag. Vi ger dig kunskap om vad ditt vatten innehåller och kan hjälpa dig åtgärda det som eventuellt behövs.