Aqua expert

Natrium

Natrium är ett saltämne och bidrar därför till konduktiviteten i vatten. Konduktivitet används i vattenanalyser som ett mått på vattnets förmåga att leda ström, vilket ger en uppfattning om den totala salthalten. Utöver natrium påverkas måttet framförallt av klorid och sulfat.

Orsaker till natrium i dricksvatten

Ovanligt höga halter av natrium kan finnas naturligt i grundvatten. Faktum är att vatten med naturligt höga halter av natrium och klorid är vanligt i områden som ligger under högsta kustlinjen. Den här linjen markerar var havsnivån nådde under den senaste istiden. Då, för många tusentals år sedan, lagrades saltvatten i berggrundens hålrum och sprickor. Ibland läcker det uråldriga havsvattnet ut och påverkar framförallt djupa, bergborrade brunnar. Andra möjliga orsaker till att natriumhalten överstiger 100 mg/l (nivån för teknisk anmärkning) är samtida havsvatten, vägsaltning och processkemikalier.

Natrium i vatten – inte bra för hälsan

Natrium kan öka risken för högt blodtryck, som är en påtaglig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Men även om ditt dricksvatten innehåller mycket natrium blir ökningen av ditt totala saltintag troligen inte enorm. Ändå innebär salt vatten en onödig exponering och skapar även materiella skador. Rör, varmvattenberedare och hushållsmaskiner ligger i riskzonen. Ämnen som natrium gör vattnet korrosivt, vilket innebär att det fräter på metall.

Desto mer natrium som finns i råvattnet, desto större risk finns för omfattande påverkan vid löpande vägsaltning och när stora mängder vatten tas bort från vattentäkten. Misstänker du att det finns natrium i ditt vatten, eller vill du göra en rutinmässig kontroll? Gör en vattenanalys och kvalitetssäkra ditt vatten! En provflaska skickas till dig, du fyller den med vatten och analys sker i laboratorium. Om det visar sig att du har för mycket natrium i ditt dricksvatten erbjuder vi ett flertal vattenfilter för att lösa problemet.

Relaterade artiklar

Sulfat
Konduktivitet