Våra vattenfilter

JÄRN & MANGANFILTER

Vid höga halter av järn och mangan.

Se produkter

AVSYRNINGSFILTER

Vid surt och aggressivt vatten.

Se produkter

SVAVELVÄTE

När vattnet luktar illa.

Se produkter

MJUKVATTENFILTER

Vid för hög hårdhet i vattnet (dH).

Se produkter

HUMUSFILTER

Vid vattan som innehåller organiiskt material.

Se produkter

SVÅRUPPTÄCKTA PROBLEM

Vid problem med Nitrat, Arsenik eller Uran i vattnet.

Se produkter

RADON

Vid höga halter av radon i vattnet.

Se produkter

OMVÄND OSMOS

Vid svårhanterliga joner eller skadliga föroreningar.

Se produkter

BAKTERIER

Vid hög bakterietillväxt i vattnet.

Se produkter